Fer més deures no millora els resultats

"Els grups de WhatsApp de pares: glups !". Reflexions de Carles Capdevila
12 / febrer / 2016
LES HABILITATS DEL FUTUR !
17 / febrer / 2016

Aquest dijous 11 de febrer, La Vanguardia publicava un article sobre les deficiències del sistema educatiu espanyol titulat “Fer més deures no millora els resultats”. Segons un informe del OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) el baix rendiment escolar no es combat amb més tasques a casa. D’aquesta manera, que els nens facin molts deures no millora el nivell de rendiment escolar, ni el dels que van bé acadèmicament ni tampoc el dels que tenen problemes o van endarrerits. El mateix organisme insisteix que destinar més de quatre hores a la setmana a fer les tasques escolars és “clarament ineficaç” i amb prou feines té fruits positius en els resultats finals.

Us adjuntem aquest interessant article per reflexionar sobre els deures i les tasques extra-escolars dels nostres fills i filles.

L’OCDE no deixa d’advertir-ho, però per si en quedessin dubtes, ahir ho va tornar a fer: que els nens facin molts deures no millora el nivell de rendiment escolar, ni el dels que van bé acadèmicament ni tampoc el dels que tenen problemes o van endarrerits. Almenys, no és així a Espanya, un dels països on els alumnes de 15 anys assumeixen diàriament un pes extraescolar excessiu. En aquest país el temps mitjà que es dedica a tasques a casa és de 6,5 hores a la setmana, per davant les quatre que recomana l’OCDE­. Tot i això, Espanya té una de les taxes més baixes de rendiment escolar, sobretot en matemàtiques: un 24% dels estudiants de 15 anys (un total de 95.000 alumnes) no assoleix el barem adequat. Segons un informe fet públic ahir, aquests estudiants, fins i tot fent menys deures que els estudiants amb un nivell més alt, s’emporten més feina a casa que la mitjana dels alumnes amb baix rendiment de tota l’OCDE: 4,7 hores a la setmana davant 3,5 hores setmanals de la mitjana . Utilitzant el gran cabal de dades que ofereix PISA (2012), l’organisme internacional reprèn una de les qüestions més controvertides de la política educativa espanyola: més deures, millor rendiment? Des de l’OCDE s’insisteix que destinar més de quatre hores a la setmana a fer les tasques escolars és “clarament ineficaç” i amb prou feines té fruits positius en els resultats finals. Si més no, pel que fa al cas dels estudiants de secun­dària. Es dóna la circumstància que Espanya no surt ben parada en les avaluacions internacionals, malgrat ser el cinquè país que més temps dedica a aquestes tasques. En canvi, la sempre admirada Finlàndia se situa, un cop més, al primer lloc dels països on els escolars fan menys deures a casa, amb menys de tres hores setmanals, seguida per Corea del Sud . Precisament són dos dels països amb millors resultats als informes de l’OCDE. L’organisme internacional insisteix que un excés de deures no ajuda tampoc els alumnes amb baix rendiment escolar, entenent com a tal aquells que puntuen per sota del nivell 2 en la proves de matemàtiques, lectura i ciències de l’informe PISA. Per nivell 2 s’entén com el relatiu a un coneixement bàsic. Els estudiants que puntuen per sota poden respondre preguntes amb instruccions clares i relacions senzilles, però no són capaços d’enfrontar-se a la resolució de problemes que requereixin raonaments complexos. Malgrat les dades que ofereix aquesta organització, la llei educativa en vigor no aborda l’assumpte dels deures, i els deixa en mans del professorat. Si posar més deures no millora el rendiment escolar, què cal fer, doncs? L’OCDE va abordar ahir aquest tema a l’informe Estu­diants de baix rendiment: Per què es queden enrere i com ajudar-los a tenir èxit . En aquesta ocasió se centra en els alumnes amb pitjor nivell, en considerar que és una qüestió que “pot tenir conseqüències severes per als estu­diants i per a la societat en el seu conjunt”, assenyala l’esmentat informe. L’OCDE recorda que l’alumnat amb un baix rendiment als 15 anys té més probabilitat d’abandonar l’escola i més dificultat per aconseguir feines ben remunerades. “Quan una alta proporció de la població no té els coneixements i habilitats bàsics, el creixement a llarg termini d’un país es pot veure compromès”, alerta l’informe. Segons l’OCDE, no hi ha un únic factor, sinó una combinació i acumulació de barreres i desavantatges que afecten els estudiants al llarg de les seves vides. En el cas concret d’ Espanya , l’OCDE considera que la probabilitat de tenir baix rendiment en matemàtiques és més gran per a les noies, els estudiants ­socioeconòmicament desfavorits i d’origen immigrant i per als que no han rebut educació preescolar (o només un any o menys). També, aquells que han repetit un curs i estan matriculats en programes de qualificació professional inicial (ja desapareguda, substituïda ara per l’FP bàsica). I justifica les seves conclu­sions amb dades. Per exemple, a Espanya , un 40% d’estudiants d’entorns socioeconòmics desfavorits va tenir un baix rendiment en matemàtiques el 2012, mentre que només un 8% dels estudiants afavorits no va assolir el nivell 2. A més, el 52% dels estudiants que han repetit curs van tenir un baix rendiment en matemàtiques, mentre que un 9% dels que mai no han repetit curs van tenir un baix ren­diment. Un altre dels factors que més influeixen que el resultat aca­dèmic sigui mediocre es vincula a la situació econòmica i social que envolta l’alumne. Segons les dades facilitades ahir per l’OCDE­, els estudiants d’escoles d’entorns més pobres tenen una probabilitat 2,6 vegades més gran de tenir un rendiment baix que els estudiants d’ escoles afavorides. A la mitjana de tot el conjunt dels països de l’OCDE, és 11,3 vegades més probable. I aporten una altra dada rellevant: que un 29% dels estudiants que assisteixen a escoles públiques van tenir un baix rendiment en matemàtiques davant un 15% dels estudiants en escoles concertades (sostinguts amb fons públics) i un 10% dels alumnes en escoles privades. L’escolar amb un nivell de coneixements baix també és un dels que amb més freqüència s’absenta de classe. “Són menys perseverants que els que tenen un rendiment millor”, assenyala l’informe. Segons les dades del 2012, un 43% dels estudiants de baix rendiment en matemàtiques van perdre un dia sencer d’ escola almenys una vegada, quan la mitjana de l’OCDE se situa en el 23%. De fet, alerten que aquest és un dels percentatges més alts d’entre tots els països i economies que van participar en l’últim informe PISA, que es va elaborar l’any 2012.

Entre els estudiants que puntuen per sobre del nivell bàsic d’aptitud, el nombre d’alumnes que va perdre almenys un dia de classe es redueix a un 24%. La mitjana de l’OCDE és just la meitat: el 12%.

Per llegir l’article original, cliqueu a: http://www.lavanguardia.com/vida/20160211/302069286031/fer-mes-deures-no-millora-els-resultats.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *